خرید برنج برای کارخانه های اصفهان

Karkhane

خرید و توزیع برنج کارخانه های اصفهان توسط بازرگانی مومنی با تضمین کیفیت و اعلا ترین برنج های ایرانی انجام می شود. اکثر این کارخانه

Read more

خرید برنج برای رستوران های اصفهان

خرید برنج برای رستوران های اصفهان

ما به عنوان مرکز خرید مستقیم برنج برای رستوران های اصفهان هستیم. تامین محصول مرغوب کلیه ارگانهای این استان را به ما بسپارید. که با

Read more

خرید برنج شیرودی

خرید برنج شیرودی

برنج شیرودی از اقلام پر محصول می باشد وهمین دلیل قیمت ارزان آن است. برنجی که خرید آن برای ارگانها اقتصادی تر است. خرید انواع

Read more