تولید برنج لنجان

تولید برنج لنجان

در زمین های کشاورزی منطقه لنجان اصفهان برنج های اعلا کشت و تولید می شود. که با عنوان برنج لنجان در بازار شناخته می شود.

Read more

قیمت هر کیلو برنج لنجان

قیمت هر کیلو برنج لنجان

قیمت هر کیلو برنج لنجان براساس معیار های مختلفی سنجیده می شود در بحث قیمت دو معیار یکی قیمت کلیت بازار دخیل است و دیگری

Read more