بزرگترین تولید کننده برنج لنجان

برنجکوبی

بزرگترین تولید کننده های برنج لنجان در محدوده شهر های اطراف زاینده رود مستقر شده اند. بزرگترین تولید کننده برنج لنجان اصفهان اکثر کارخانه های

Read more