تولید برنج لنجان

تولید برنج لنجان

در زمین های کشاورزی منطقه لنجان اصفهان برنج های اعلا کشت و تولید می شود. که با عنوان برنج لنجان در بازار شناخته می شود.

Read more