قیمت باگاس خوراک دام جایگزین مناسب جیره

قیمت باگاس خوراک دام مناسب می باشد. که تحت تاثیر عواملی مانند کیفیت و کارخانه آن کمی متفاوت است. باگاس جایگزین مناسب کاه در جیره

Read more