سبوس یا پوست دانه جو خوراک مناسب حیوانات

سبوس یا پوست دانه از جو ، گندم و ذرت می باشد. که در زمان آسیاب از دانه آن جدا می شوند. سبوس علاوه بر

Read more