کارخانه برنج عنبربو

برنجکوبی

کارخانه برنج عنبربو جایی که شلتوک از مزرعه پس از خشک کردن به آنجا برده و پوسک آن جدا میشود. برای خرید قیمت های مناسب

Read more